ماشروم

ترتیب نمایش:

ماشروم

این مرجان در رنگ های بسیار متنوعی وجود دارد اما رنگ سبز آن بسیار معمول   تر است. این مرجان به نور متوسط تا زیاد نیاز دارد ولی نور سیستم های نوری   متال هالید می تواند برای آن بسیار زیاد باشد. این مرجان همچنین جریان کم   را در آکواریوم ترجیح می دهد و نسبت به مرجان های قارچی دیگر بسیار حساس  تر  است. این مرجان رفتار نیمه تهاجمی دارد و لازم است فاصله آن تا مرجان  های  مجاور حفظ شود. تکثیر این مرجان در شرایط مناسب به روش تقسیم شدن صورت  می  گیرد. این مرجان بخش بیشتری از غذای مورد نیاز خود با به کمک جلبک های   همزیست و از طریق عمل فتوسنتز تولید می کند اما لازم است به صورت دوره ای   به کمک غذاهای پلانکتونی ویا سخت پوستان کوچک تغذیه شود.

دسته‌بندی